ประวัติการศึกษา-ความสามารถพิเศษ

ประวัติการศึกษา

อนุบาล : จบจากโรงเรียนบ้านกอกหลวง ต. แม่นาจาง  อ. แม่ลาน้อย  จ . แม่ฮ่องสอน

ประถมศึกษาปีที่1-6 : จบจากโรงเรียนบ้านกอกหลวงต. แม่นาจาง  อ. แม่ลาน้อย

จ .แม่ฮ่องสอน

มัธยมศึกษาปีที่1-3:  จบจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21

ปัจจุบัน :  ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์21

เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปการ์ตูนนั่งเรียนน่ารัก

ความสามารถพิเศษ

ความสามารถพิเศษ: ร้องเพลง,ทอผ้าละว้า

ด้านกีฬา:   กรีฑา

Image result for รูปการ์ตูนน่ารักแบบคู่